Saturday, March 03, 2007

Noticias husi Same: 03.03.´07

Noticias husi Same: 03.03.´07


Grupo Major Alfredo Reinado domina Same,sira okupa
fatin hanesan foho Moklau,vila Ritlau,posto Same
tutun,Same karaik (baixa) to´o Nularan.
Força Australiano (FA) sira hela iha dadinbere (knua
Sec.Estado Regiaun II) to´o ba Mota Bemetin
(Ermeti-Mambae) la sae ba leten (posto no Baixa) tamba
Grupos Major Alfredo ho reforsu husi Distritu seluk
maka okupa,liliu Grupos Peticionares sira,sira seluk
husi distrito
(Ainaro,Suai,Maliana,Ermera,Aileu,Manatuto). Sira
hetan suporta husi populasaun,liliu fo tulun logistica
(hahan:Batar,Aifarina,fehuk,cumbili,talas,etc.).
Tuir informasaun nebe´e hetan husi Same,concentrasaun
iha Same besik 2000 efectivos.

Iha deklarasaun Alfredo Reinado ba Radio Komunidade
Manufahi (RKM) nian,”nia husu deskulpa ba Povo
Manufahi tamba ninia presensa,maibe nia explika mos
katak ninia luta ba Justisa no lia los,neduni sei mate
tamba justisa no lia los.Alfredo Reinado no
Petisionares sira hetan tulun husi populasaun tamba
sira foti issu rua (2):Justisa (Hukum) no
Deskriminsaun (Lorosae vs Loromono),se maka funu liu
no se maka la funu.

Sec.Estado Reg.II,Adriano Corterreal,FA maka fo
seguransa iha Dadinbere,besik Holarua.

Atuasaun GNR ho F-FDTL:

Se Autoridades Timor-Leste husu reforsu husi
GNR,siknifika ke, Funu Nakfera duni ona. Iha memoria
historia Timor nian, Forças Portugues sira mos passa
ladiak iha Manufahi waihira nakfera Funu iha tinan
1912,iha Leolaku no Ria Tu mate tropas Portugueses
barak no aliados lokais sira.

Se F-FDTL maka hetan autorizasaun ba ataka Same,
siknifika ke: F-FDTL husi Lorosae ba ataka sira husi
Loromono.

Konsekuensia no efeitos colaterais husi konflitus maka
ne´e:
Populasaun sei mengungsi tan,ba nebe´e?
Hahan ? Iha nebe´e?Oras ne´e Timor voz mos la iha ona.
Tauk balas cruzadas,bele atingir populasaun civil:

Deklarasaun PM José Ramos Horta nian:

Tuir Dr.Ramos Horta ninia hateten ohin iha orgaun
Komunikasaun Timor nia nune:”la iha dialog ho Alfredo
& Petisionario sira,sira sei hasoru pasukan khusus
Australia nian (SAS),Alfredo ne´e Major oan ida
deit,Salsinha ne´e tenente oan ida sa”.

Ne´e deit informasaun husi Same

No comments: